www.edukacja-zdrowia.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

Jak powsta?a Medycyna Komórkowa?

przekrój komórki

Kiedy w 1989 roku dwukrotny Noblista Linus Pauling zaprosi? do wspó?pracy dra Matthiasa Ratha w ramach bada? nad chorobami serca i uk?adu kr??enia, prawdopodobnie sam nie spodziewa? si?, i? badania w kalifornijskim Instytucie Badawczym przynios? tak wspania?e i prze?omowe dla medycyny wyniki.

To w?a?nie dzi?ki badaniom prowadzonym przez m?odego i obiecuj?cego niemieckiego naukowca i lekarza, Matthiasa Ratha zrodzi?a si? nowa ga??? medycyny, jak? jest Medycyna Komórkowa. Jego wnikliwe badania doprowadzi?y do odkrycia przyczyn powstawania wspó?czesnych chorób chronicznych.

Czym zajmuje si? medycyna komórkowa?

Medycyna Komórkowa jest dzia?em medycyny niekonwencjonalnej, która bada przyczyny powstawania chorób chronicznych, jakimi s? wszelkie choroby serca, osteoporoza oraz cukrzyca. Badania dra Ratha udowodni?y ponad wszelk? w?tpliwo??, i? za grup? tych gro?nych dla ?ycia i zdrowia chorób stoj? niedobory mikroelementów w komórkach, którym dzi?ki odpowiedniej profilaktyce mo?na zapobiec zawczasu.

medycyna komórkowa

W?a?nie dlatego, Medycyna Komórkowa zajmuje si? usuwaniem przyczyn, nie za? skutków owych zachorowa?. Jej celem jest usuni?cie ?ród?a powstawania choroby chronicznej ju? u podstaw, poczynaj?c od momentu jej pojawienia si? na poziomie komórek naszego cia?a.

Co za tym idzie Medycyna Komórkowa umo?liwia skuteczn? walk? z chorobami sercowo-naczyniowymi w krajach o najwi?kszym wspó?czynniku zachorowa? i ?miertelno?ci, dostarczaj?c do komórek potrzebne dla zdrowego i prawid?owego funkcjonowania makro i mikroelementy oraz rozmaite sk?adniki od?ywcze, które pomagaj? zachowa? prawid?ow? funkcj? wielu organów i uk?adów, w tym serca, czy naczy? krwiono?nych. Tym samym mo?liwe jest wyeliminowanie wielu wspó?czesnych chorób cywilizacyjnych, takich jak chocia?by arterioskleroza, nadci?nienie t?tnicze, niewydolno?? pracy serca, cukrzyca, osteoporoza i wiele innych.

Medycyna Komórkowa – od identyfikacji po skuteczn? likwidacj?.

Zalet? Medycyny Komórkowej jest nie tylko zidentyfikowanie problemu na poziomie Komórki. Jej wielk? zas?ug? oraz olbrzymi? zalet? jest pomoc w skutecznym zlikwidowaniu przyczyn choroby. Dzi?ki szybkiej identyfikacji pod?o?a choroby na poziomie komórki, mo?emy w sposób skuteczny wdro?y? odpowiednie leczenie i nie doprowadzi? do rozwoju choroby.

Fitobiologia i medycyna komórkowa

Czasopismo Phytobiology and Cellular Medicine (Fitobiologia i Medycyna komórkowa) jest mi?dzynarodow? publikacj? maj?c? na celu prezentacj? innowacyjnych naukowych informacji z wszelkich dziedzin przyrodniczych. Punkt centralny stanowi? w szczególno?ci naukowe i kliniczne post?py dokumentuj?ce sukcesy w dziedzinie zdrowia zajmuj?cej si? mikrosk?adnikami od?ywczymi i bioaktywnymi ekstraktami ro?linnymi

Wprowadzili?my termin fitobiologia dla nowej dziedziny medycyny, która zrewolucjonizuje opiek? zdrowotn?, jak niegdy? inne naukowe post?py. W przeciwie?stwie do 

komórka wykres

fitochemii, która koncentruje si? na izolowaniu i charakteryzowaniu poszczególnych ekstraktów ro?linnych, fitobiologia obejmuje b?yskawicznie powi?kszaj?cy si? obszar naukowego zrozumienia biologicznych synergii w przemianie materii komórek ro?linnych i zastosowanie tej wiedzy w odniesieniu do zdrowia cz?owieka. Fitobiologia stanowi rozszerzenie dziedziny medycyny komórkowej, nauki o synergii mikrosk?adników od?ywczych na poziomie komórkowym

Czasopismo Phytobiology and Cellular Medicine (Fitobiologia i Medycyna komórkowa) zajmuje si? ponadto tematyk? polityki zdrowotnej w zwi?zku z zastosowaniem tej wiedzy w uznanej medycynie naukowej

Jeste?my przekonani, ?e niniejsze czasopismo wspiera? b?dzie zdrowie cz?owieka poprzez przedstawienie naukowych post?pów w tej nowej dziedzinie medycyny i to nie tylko z przeznaczeniem dla ?wiata nauki i medycyny, lecz tak?e dla rosn?cej liczby pacjentów, którzy zainteresowani s? skutecznymi, bezpiecznymi oraz przyst?pnymi cenowo metodami wspieraj?cymi zdrowie

Medycyna komrkowa a leczenie nowotworw

Dzi?ki innowacyjnej i nowatorskiej metodzie walki z chorob? nowotworow? mo?liwe jest zahamowanie post?pu choroby. Badania w jaki sposb medycyna komrkowa wp?yn?? mo?e na ten proces oraz na jako?? i popraw? naszego stanu ?ycia i zdrowia podj?li naukowcy z Instytutu dr Ratha pod kierunkiem dr Aleksandry Niedzwieckiej. Do tej pory uda?o im si? ustali? wiele prze?omowych dla walki z chorob? nowotworow? faktw. Odkrycie wsplnych cech sk?din?d bardzo zr?nicowanych przypad?o?ci, ktre dotykaj? r?ne organy, sprawi?o i? podj?to szczeg?owe badania nad metaloproteinazami, enzymami MMP, jak i nad r?norodnymi wyzwaniami w kierunku mo?liwo?ci kontrolowania krytycznych etapw choroby nowotworowej.

Wp?yw medycyny komrkowej na wiedz? o chorobach zaka?nych i ich leczenie

Ptasia grypa, AIDS, HIV, gru?lica to tylko niektre z gro?nych we wsp?czesnym ?wiecie chorb. Medycyna komrkowa znajduje zastosowanie w walce z tymi niebezpiecznymi chorobami, podaj?c do oglnej wiedzy informacj?, mwi?c? o skutecznym sposobie walki z wieloma chorobami zaka?nymi. Dla przyk?adu witamina C znajduje zastosowanie w walce z HIV i gru?lic?, hamuj?c rozprzestrzenianie si? wirusw.

W?a?nie dlatego tak wa?na jest synergia sk?adnikw od?ywczych w zwi?zku ze stosowanymi lekami. Przyk?adowo leki przeciwgru?licze w po??czeniu z synergi? sk?adnikw od?ywczych pozwalaj? na zredukowanie efektw ubocznych przyjmowanych lekw, a co za tym idzie znacz?co wp?ywaj? na popraw? stanu zdrowia oraz samopoczucia. W przypadku ptasiej grypy rozwj wirusa odpowiedzialnego za zachorowania mo?na skutecznie zwalczy? dzi?ki wiedzy jak? zyskali?my dzi?ki efektom bada? medycyny komrkowej.

Medycyna komrkowa w walce z innymi, cz?stymi chorobami

Medycyna komrkowa odpowiada ponadto na rozmaite problemy zdrowotne, jakie charakterystyczne s? dla wsp?czesnych cywilizacji. To odpowied? m.in. na cukrzyc? typu II, zawa? serca, udar mzgu, osteoporoza, czy zaburzenia kr??enia. Tak?e i tu rozwi?zanie stanowi odpowiednio dobrana dieta i dostarczenie witaminy C w odpowiednich proporcjach. Synergia sk?adnikw od?ywczych to metoda skutecznej walki o zdrowie oraz jako?? ?ycia, a pozytywne rezultaty oraz wyniki bada? laboratoryjnych ?wiadcz? o tym, i? medycyna komrkowa dra Ratha to przysz?o?? w leczeniu. Warto doda?, ?e to rwnie? sposb na zwalczanie alergii, chorb oczu, astmy, czy chorb dziedzicznych.