www.edukacja-zdrowia.com

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character

Rozpozna? znak czasu!

Znane czasopismo po?wi?cone badaniom nad rakiem prosi dr Ratha o ekspertyz? – i ostatecznie si? wycofuje…

Stoimy przed prze?omem w medycynie – czeka nas odwrót od medycyny dzia?aj?cej w interesie przemys?u farmaceutycznego i inwestycyjnego w kierunku medycyny dla ludzi: ten cel okre?la nasz? prac? w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia i staje si? mo?liwy dzi?ki odkryciom naukowym dr Ratha.

To, na ile zbli?yli?my si? ju? do tego celu poprzez nasz? dzia?alno?? oraz sta?e potwierdzanie odkry? dr Ratha w badaniach naukowych, pokazuje rozwój wypadków z ostatnich tygodni: mamy do czynienia z zalewem coraz to nowych bada? potwierdzaj?cych skuteczno?? witamin i innych mikroelementów w kontroli choroby nowotworowej. Prze?om staje si? wyra?ny równie? dzi?ki takim wydarzeniom, jak to:

5 sierpnia 2008 r. dr Rath otrzyma? oficjalne zaproszenie od redaktora naczelnego czasopisma „International Journal of Cancer” (IJC), profesora Haralda zur Hausena, do wspó?pracy w charakterze eksperta naukowego w tym czasopi?mie. Profesor zur Hausen jest nie tylko redaktorem naczelnym IJC, ale od dwóch dziesi?cioleci pe?ni równie? funkcj? dyrektora Deutsches Krebs-Forschungszentrum (Niemieckie Centrum Bada? nad Nowotworami, DKFZ) w Heidelbergu.

Przez blisko 50 lat profesor zur Hausen by? wp?ywowym przedstawicielem tradycyjnych metod leczenia raka. Nie jest przypadkowe jego zaproszenie do wspó?pracy dla dr Ratha. Wskazuje, ?e mi?dzynarodowe ?rodowiska badawcze zajmuj?ce si? rakiem spogl?daj? w nowym kierunku i nareszcie zaczynaj? uznawa? witaminy i inne mikroelementy jako ?rodek do walki z epidemi? chorób nowotworowych.

Jednocze?nie nie ma w?tpliwo?ci, ?e ta nowa orientacja zosta?a wywo?ana przez znacz?cy post?p w badaniach nad mikroelementami w zwalczaniu raka prowadzonych przez dr Ratha i jego zespó? badawczy.

Maj?c ?wiadomo?? historycznego znaczenia tej sytuacji oraz opieraj?c si? na naukowo dowiedzionych faktach dr Rath zaprosi? „International Journal of Cancer“ oraz Deutsches Krebs-Forschungszentrum do po??czenia stara? o wyeliminowanie chorób nowotworowych -przyczyny ?mierci u przysz?ych pokole?.

Zarówno profesor zur Hausen, jak i inne osoby odpowiedzialne za badania nad nowotworami pod egid? bran?y farmaceutycznej w Niemczech, a tak?e przedstawiciele rz?du i wiod?cych si? politycznych musz? u?wiadomi? sobie, ?e taka wspó?praca przy poszukiwaniu naturalnych, naukowo dowiedzionych metod zwalczania raka le?y w interesie milionów pacjentów cierpi?cych na ta chorob?, a nawet ca?ej ludzko?ci.

Dlatego zapraszamy Was i wszystkie odpowiedzialne osoby o wyra?enie Waszego poparcia dla
propozycji dr Ratha i przes?anie go listownie lub poczt? elektroniczn?. Jest dla nas wa?ne, aby zach?ci? prof. zur Hausen oraz jego kolegów z DKFZ i mi?dzynarodowego ?rodowiska badawczego do porzucenia wszelkich drugorz?dnych spraw i przyj?cia zaproszenia dr Ratha, buduj?c konstruktywny dialog i podejmuj?c ?cis?? wspó?prac? – w interesie wszystkich ludzi.

O tym, ?e trzeba zach?ca? ?rodowiska nie wykazuj?ce odwagi ?wiadczy fakt, i? profesor zur Hausen najwyra?niej nagle „przestraszy? si?“ i nie pami?ta? o swoim w?asnym zaproszeniu – po którym przys?a? jeszcze „reminder“ (przypomnienie). Nag?a utrata pami?ci, której mo?na ?atwo zaprzeczy?
na podstawie wydrukowanych wiadomo?ci email, nie zmienia jednak faktu, ?e nadszed? ju? czas na dog??bny zwrot w medycynie i badaniach opartych na przemy?le farmaceutycznym.

Dlatego prosimy napisa? do profesora zur Hausena oraz innych osób wymienionych poni?ej! Prosimy tak?e spyta? profesora zur Hausena o nag?? zmian? zdania. I je?eli nale?? Pa?stwo do szerokiego grona pacjentów, którzy w zwi?zku z chorob? nowotworow? maj? pozytywne do?wiadczenia z mikroelementami, prosimy do pisma do??czy? równie? indywidualn? histori?, aby szczególnie podkre?li? swój przypadek.

Prosimy pami?ta? o przes?aniu do nas kopii listu/wiadomo?ci email.

Prof. Dr. Harald zur Hausen
Redaktor Naczelny
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 242
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-423850
Fax: +49-(0)6221-423851
E-Mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownictwo Niemieckiego Centrum Bada? nad Nowotworami

Prof. Dr. Otmar D. Wiestler
Zarz?d Naukowy Fundacji DKFZ
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-42-2850/51
Fax: +49-(0)6221- 42-2840
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr. Jörg Hoheisel
Przewodnicz?cy Rady Naukowej DKFZ
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Niemcy
Tel: +49-(0)6221-42-2868/4680
Fax: +49-(0)6221-42-4682
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ministerialdirektor Dr. rer. nat. Peter Lange
Przewodnicz?cy Kuratorium DKFZ-Heidelberg
z ramienia Ministerstwa Nauki, Bada? i Kultury
Friedrichstr.130 B
10117 Berlin
Niemcy
Tel: +49-(0)30-18-57-5105/5102
Fax: +49-(0)30-18-57-8-5507
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr. phil. Heribert Knorr
Wice-Przewodnicz?cy Kuratorium DKFZ-Heidleberg
Z ramienia Ministerstwa Nauki, Bada? i Kultury
Königsstraße 46
70173 Stuttgart
Niemcy
Tel: +49-(0)711-279-3301
Fax: +49-(0)711-279-3080
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prof. Dr. Carl-Henrik Heldin
Przewodnicz?cy Komitetu Naukowego DKFZ-Heidelberg
c/o Ludwig Institute for Cancer Research
Box 595
751 24 Uppsala / Szwecja
Tel: +46 18 160401
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Professor Harald zur Hausen
Redaktor naczelny
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungs-Zentrum (DKFZ)

13 sierpnia 2008

Szanowny Panie Profesorze zur Hausen,

5 sierpnia 2008 r. otrzyma?em list podpisany przez Pana, w którym zaprasza mnie Pan do wspó?pracy, jako eksperta naukowego dla International Journal of Cancer (IJC), jednego z najbardziej wp?ywowych czasopism w dziedzinie bada? nad rakiem. Wiem, ?e oprócz funkcji redaktora naczelnego IJC pe?ni? Pan przez dwie dekady funkcj? Prezesa Zarz?du Fundacji Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (Niemieckie Centrum Bada? nad Nowotworami) w Heidelbergu, jednej z wiod?cych placówek badaj?cych raka na ?wiecie.

W swoim li?cie prosi mnie Pan o sporz?dzenie pierwszej ekspertyzy udost?pnionej Panu publikacji naukowej dokumentuj?cej znaczenie kwasu askorbinowego (witaminy C) w walce przeciwko rakowi. Za g?ówny powód zaproszenia do wspó?pracy, jako eksperta w Pana czasopi?mie, pisze Pan: „z uwagi na Pana wiedz? specjalistyczn? i do?wiadczenie“ w dziedzinie bada? nad rakiem. To stwierdzenie mog? rozumie? tylko jako oficjalne uznanie kluczowej roli mikroelementów w kontrolowaniu raka, nad któr? mój zespó? badawczy i ja pracujemy od ponad 10 lat.

Podczas Pana dotychczasowej kariery by? Pan wp?ywowym przedstawicielem tradycyjnych metod leczenia raka, w tym toksycznej chemoterapii, leczenia promieniowaniem i innych metod, które zasadniczo s?u?y?y jednemu celowi: wykorzystaniu epidemii chorób nowotworowych, jako ?wiatowego rynku dla opatentowanych leków, na których bran?a farmaceutyczna i inwestycyjna robi?a interes.

To, ?e podejmuje Pan teraz kontakt ze mn? – zdecydowanego krytyka tych konwencjonalnych metod leczenia raka oraz naukowego pioniera w dziedzinie nowych i naturalnych terapii chorób nowotworowych, nie jest przypadkowe. Pa?ska decyzja jest uznaniem dwóch wa?nych faktów: 1. „?lepej uliczki”, jak? jest medycyna oparta na bran?y farmaceutycznej w leczeniu raka oraz 2. przekonuj?cej perspektywy, jakie daj? mikroelementy, stanowi?ce skuteczn? profilaktyk? oraz ?rodek terapeutyczny zasadniczo przeciwko wszystkim rodzajom raka.

W Pa?skim li?cie przyznaje Pan nagl?c? konieczno?? zmiany orientacji w badaniu nad rakiem poprzez w??czenie mikroelementów do ?wiatowej walki z rakiem. Za t? decyzj? zyskuje Pan uznanie. Jednocze?nie jestem ?wiadomy, ?e ten krok nie nast?pi? dobrowolnie. Osza?amiaj?ca perspektywa mo?liwo?ci naturalnej kontroli raka oraz niemo?no?? dalszego ignorowania tego faktu sk?oni?a Pana do napisania tego listu. ?wiatowe przekazy w mediach o potencjale witamin i innych mikroelementów w kontrolowaniu chorób nowotworowych pokona?y blokad? stosowania sk?adników od?ywczych w terapii nowotworowej.

Maj?c na uwadze ignorancj? medycyny farmaceutycznej wobec zastosowania mikroelementów oraz ich zwalczanie przez lobby farmaceutyczne, czego skutkiem by?a ?mier? milionów pacjentów cierpi?cych na chorob? nowotworow?, Pa?skie zaproszenie stanowi punkt zwrotny. Jestem ?wiadomy, ?e taki historyczny zwrot nie mo?e dokona? si? za spraw? tych, którzy s? wspó?odpowiedzialni za najczarniejszy rozdzia? w historii ludzko?ci – lub przynajmniej za tolerowanie takiego stanu rzeczy: medyczn? eksterminacj? przez raka.

W tej sytuacji zdecydowa?em si? odpowiedzie? na Pa?skie zaproszenie w li?cie otwartym. W ten sposób mog? pomóc wszystkim, którzy s? skazani na powodzenie tej nowej szansy: miliony pacjentów cierpi?cych na raka na ca?ym ?wiecie.

Zwracam si? do Pana:

 • B?d?c kompetentnym naukowcem, którego odkrycia naukowe utorowa?y drog? dla naturalnej kontroli raka;
 • B?d?c pewnym naukowych faktów, które opracowa? nasz zespó? badawczy i które umo?liwi?y ?wiatowy prze?om w naturalnej kontroli raka (www.dr-rath-research.org);
 • Maj?c pe?n? ?wiadomo?? historycznej szansy pojawiaj?cej si? teraz dla ca?ej ludzko?ci: prawie ca?kowite wyeliminowanie raka u naszych dzieci, wnuków i przysz?ych generacji.

Zanim przedstawi? konieczne kroki, mam obowi?zek zada? Panu kilka pyta?, na które Pan i Pana koledzy b?d? musieli odpowiedzie? w ci?gu najbli?szych miesi?cy oburzonej opinii publicznej:

 • Pierwsze badania dokumentuj?ce potencjalne znaczenie witamin w walce z rakiem zosta?y opublikowane przed ponad pó?wieczem, w czasie, gdy by? Pan jeszcze studentem. Dlaczego te fakty przez wiele dziesi?cioleci by?y pomijane w badaniach nad rakiem prowadzonych pod patronatem przemys?u farmaceutycznego? Bo witamin nie mo?na opatentowa??

 • W ostatnich 50 latach odpowiedzi? bada? nad rakiem, ukierunkowanych na przemys? farmaceutyczny, by?a chemioterapia i radioterapia. S? to takie metody terapeutyczne, o których wiadomo, ?e ich najcz?stszy dzia?aniem niepo??danym jest rozprzestrzenianie si? raka. Dlaczego badacze nowotworów, ukierunkowani przez przemys? farmaceutyczny, nie wspierali skutecznych, nie pozostawiaj?cych ?adnych skutków ubocznych alternatyw? Poniewa? dalsze istnienie epidemii nowotworów przynios?o firmom farmaceutycznym ponad trylion dolarów przez pi?? dekad?


 • Przez dwie dekady by? Pan kierownikiem Deutsches Krebsforschungszentrum (Niemieckie Centrum Bada? nad Nowotworami) w Heidelbergu, którego ca?kowity bud?et na badania wynosi? ponad miliard euro. Wi?kszo?? tych pieni?dzy pochodzi?a ze ?rodków publicznych oraz pieni?dzy podatników, które zosta?y udost?pnione na badania w interesie zdrowia – czyli w celu zwalczania i eliminacji raka. Pod Pana kierownictwem jednak wi?kszo?? tych ?rodków zosta?a zmarnowana na rozwój dodatkowych bardzo toksycznych chemoterapii oraz w?tpliwych szczepionek o dot?d nieprzewidywalnych skutkach w przysz?o?ci. Dlaczego te ?rodki nie zosta?y przeznaczone na badanie nad witaminami i innymi skutecznymi terapiami antynowotworowymi bez dzia?a? niepo??danych? Kto zwróci te setki milionów euro?

 • W 1992 r. opublikowa? Pan prac? badawcz? w czerwcowym wydaniu (zeszyt 11) czasopisma Europäische Organisation für Molekular Biologie (Europejska Organizacja Biologii Molekularnej, EMBO). Wynik tego badania pokaza?, ?e kwas retinolowy, posta? witaminy A, hamuje rozwój komórek rakowych szyjki macicy zainfekowanych tzw. wirusem Papilloma. Czy kiedykolwiek poinformowa? Pan szerok? opini? publiczn? o tym wa?nym wyniku bada?? Czy przeprowadzi? Pan badania kliniczne, by ratowa? ?ycie pacjentek cierpi?cych na raka oraz wielu m?odych kobiet? Czy kiedykolwiek zabra? Pan g?os, gdy publicznie przez d?ugie lata dyskredytowano rol? witaminy A w interesie przemys?u farmaceutycznego?

 • 8 marca 2002 r. nasz instytut badawczy opublikowa? dane stanowi?ce prze?om w badaniu nad rakiem, wskazuj?ce zwi?kszon? skuteczno?? kombinacji mikroelementów w zwalczaniu nowotworów: „Nasze badania dowodz?, ?e witamina C, lizyna, prolina i wyci?gi z zielonej herbaty (polifenole) mog? hamowa? rozprzestrzenianie si? komórek nowotworowych.“ Aby dotrze? nie tylko do wspólnoty naukowców i lekarzy, lecz równie? milionów osób dotkni?tych bezpo?rednio chorob? nowotworow?, opublikowali?my wyniki na ca?ej stronie w najwi?kszym dzienniku ?wiata: USA Today. Dlaczego nie przyj?? Pan tych wa?nych, ratuj?cych ?ycie informacji i nie zrobi? wszystkiego, aby potwierdzi? te wyniki w pa?skim instytucie?

 • W marcu 2003 r. we wspó?pracy z naukowcami z naszego instytutu badawczego przeprowadzili?my szereg wyk?adów w Niemczech. Wybrali?my pi?? miast, w których na uniwersytetach trwaj? intensywne badania nad rakiem, w tym tak?e Heidelberg, gdzie swoj? siedzib? ma instytut DKFZ. Sale wyk?adowe by?y wype?nione pacjentami, natomiast ?aden naukowiec z Pa?skiego instytutu nie nawi?za? z nami kontaktu, aby podj?? wspó?prac? naukow?. Dlaczego?

 • Czy w roku 2004, gdy przemys? farmaceutyczny i przedstawiciele jego interesów w ?rodowisku medycznym i w mediach rozpocz??y przeciwko nam i naturalnym badaniom nad rakiem atak, wstawi? si? Pan za naukowymi faktami? Co powie Pan milionom pacjentów cierpi?cych na raka, które maj?c na uwadze nadzwyczajne korzy?ci zdrowotne ze stosowania mikroelementów zosta?y ?wiadomie wprowadzone w b??d? Co powie Pan najbli?szym tych milionów pacjentów chorych na raka, którzy na skutek b??dnych informacji zaprzesta?y przyjmowania mikroelementów i musia?y zap?aci? za to w?asnym ?yciem?

 • W 2005 r. nasz zespó? badawczy przes?a? wyniki badania nad skuteczno?ci? mikroelementów w przypadku raka skóry (melanoma, czerniak) – szczególnie agresywnego rodzaju raka – do publikacji w International Journal of Cancer – Pa?skiego czasopisma. Jednak zamiast opublikowania badania i poinformowania naukowców i lekarzy na ca?ym ?wiecie o jego wynikach, publikacja w Pa?skim czasopi?mie zosta?a odrzucona – bez nawet cz??ciowego sprawdzenia danych. Dlaczego International Journal of Cancer przez dziesi?ciolecia publikowa? prawie wy??cznie badania nad rakiem, które w bezpo?redni lub po?redni sposób s?u?y?y inwestycyjnym interesom bran?y farmaceutycznej? Jak móg? Pan do tego dopu?ci? jako redaktor naczelny?

 • W pa?dzierniku 2006 r. musia?em odpowiada? przed s?dem w Hamburgu, poniewa? publicznie potwierdzi?em, ?e witaminy i mikroelementy pomagaj? zwalcza? raka i broni?em naszych bada? w tej dziedzinie. Niemo?no?? obalenia wyników naszych bada? oraz ich si?a sprawi?y, ?e nie zosta?em wtr?cony do wi?zienia. Na zako?czenie post?powania s?dzia nazwa? nas nawet „Pionierami“ nowej ery w badaniu nad rakiem. Gdzie wówczas by? Pan i Pa?scy koledzy z DKFZ? Czy Sta? Pan wówczas po stronie nauki i interesów milionów pacjentów chorych na raka?

 • W tym samym roku British Medical Journal (BMJ), czasopismo naukowe wp?ywowe w podobnej mierze, jak IJC, rozpocz?? kampani? oszczerstw pod adresem bada? nad witaminami i mikroelementami w zwi?zku z rakiem. Londy?ski s?d skaza? BMJ na zap?at? 100 000 £ – najwy?szej sumy odszkodowania, jak? BMJ musia? kiedykolwiek zap?aci?. Czy jako redaktor naczelny International Journal of Cancer, zaj?? Pan publicznie stanowisko w tej wa?nej sprawie?

 • Podczas, gdy prawda o ratuj?cej ?ycie roli mikroelementów w walce z nowotworami by?a przemilczana przez dziesi?ciolecia, na ca?ym ?wiecie ka?dego roku umiera?o ponad 6 milionów pacjentów chorych na raka. Swoim ?yciem zap?acili za blokowanie prawdy w interesie zysków bran?y farmaceutycznej i inwestycyjnej. W obliczu tego historycznego zak?amania by?oby naiwnym s?dzi?, ?e rozwi?zanie mo?e przyj?? od naukowców, którzy w wysokim stopniu s? odpowiedzialni za t? tragedi? – lub tolerowali taki stan rzeczy.

W interesie milionów chorych pacjentów czuj? si? w zwi?zku z tym odpowiedzialny za jednoznaczne przedstawienie kroków koniecznych, aby wygra? walk? z chorob? nowotworow?.

W tym celu nale?y natychmiast podj?? nast?puj?ce dzia?ania:

 • W przysz?o?ci po?wi?ci Pan 50% ka?dego wydania International Journal of Cancer na prezentacj? naukowych i medycznych wyników bada? z dziedziny mikroelementów oraz innych dowiedzionych naukowych naturalnych metod leczenia choroby nowotworowej.
 • Zagwarantuje Pan, ?e naukowo dowiedzione badania nad terapi? naturaln? b?d? dostatecznie reprezentowane w International Journal of Cancer. Przyjmie Pan nowych cz?onków gremium decyzyjnego Pa?skiego czasopisma b?d?cych niezaprzeczalnymi ekspertami w dziedzinie bada? nad witaminami i mikroelementami. Eksperci ci b?d? mogli w przysz?o?ci stanowi? przynajmniej 50% cz?onków gremium decyzyjnego Pa?skiego czasopisma.
 • Powo?a Pan naukowców zajmuj?cych si? badaniem mikroelementów do gremiów decyzyjnych instytutu Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) i przeznaczy Pan przynajmniej 50% bud?etu DKFZ na badania nad mikroelementami w walce z rakiem.
 • Wstawi si? Pan za tym, aby koszty terapii mikroelementami, jako naukowo dowiedzionej i bezpiecznej metody leczenia raka, by?y natychmiast zwracane przez kasy chorych.


W interesie milionów ludzi zadania te nale?y podj?? natychmiast. Maj?c na uwadze ogrom dzia?a? zmierzaj?cych do zwrócenia bada? nad rakiem na ca?ym ?wiecie w nowym kierunku, Pa?skie zaproszenie do wspó?pracy jako eksperta w Pa?skim czasopi?mie stanowi jedynie kropl? w morzu potrzeb.

Zapraszam Pana i Pa?skich kolegów do podj?cia razem z nami mi?dzynarodowych stara? o ca?kowite wyeliminowanie epidemii raka. Podstawa naukowa do uzyskania tego celu ju? istnieje. Teraz nale?y bezzw?ocznie zorganizowa? ?wiatowa kampani? s?u??c? wyeliminowaniu epidemii nowotworów, w której wspó?dzia?a? b?d? nauka, medycyna, polityka i inne obszary spo?ecze?stwa.

W gr? wchodzi ?ycie milionów ludzi. Je?eli nie podejmie Pan teraz ?adnych kroków, historia odpowiednio Pana oceni. Je?eli jednak zdecyduje si? Pan na dzia?anie, mo?emy po??czy? nasze si?y i osi?gn?? wielki cel, na który ludzko?? czeka ju? od dawna. Je?eli s? to równie? Pa?skie d??enia, mój zespó? badawczy i ja jeste?my gotowi podj?? wszelk? wspó?prac? z Pana czasopismem i zespo?em naukowym.

Jako pierwszy krok proponuj?, aby wspólnie z Pana czasopismem naukowym, DKFZ i naszym instytutem badawczym zorganizowa? sympozjum otwarte dla publiczno?ci. Na tym sympozjum najlepsi naukowcy z DKFZ oraz cz?onkowie naszego zespo?u badawczego powinni przedstawi? wyniki swoich bada? s?uchaczom – pacjentom, lekarzom oraz opinii publicznej.

Takie sympozjum musi stanowi? pocz?tek mi?dzynarodowego planu dzia?a? podejmowanych przez nasze instytuty badawcze i innych, którzy zdecyduj? si? na zwalczanie choroby rakowej.

Czekam na Pa?sk? pozytywna odpowied?.

Z powa?aniem,

 

Dr med. Matthias Rath