www.edukacja-zdrowia.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character

Na zaproszenie organizatorów 2-go ?wiatowego Kongresu Raka, który odby? si? w Pekinie, w Chinach, 23 - 25 czerwca 2009 roku, Dr Aleksandra Niedzwiecki, Dyrektor Instytutu Naukowego Dr Ratha, wyst?pi?a jako g?ówny prelegent otwieraj?c sesj? naukow? na temat „Raka skóry”. Jej prezentacja zatytu?owana „Unikalna kompozycja mikroelementów w kontroli metastazy i innych kluczowych mechanizmów raka” by?a podsumowaniem g?ównych osi?gni?? bada? Instytutu na temat naturalnej kontroli tej choroby, jak równie? ukazaniem nowej perspektywy skutecznej kontroli chorób nowotworowych.

Zarówno zaproszenie, jak i obecno?? Dr Niedzwiecki na tym naukowo-medycznym zje?dzie s? uznaniem dla naszego zespo?u naukowców za ich nowatorsk? prac?, jak i dla pionierskich odkry? Dr Ratha w dziedzinie chorób nowotworowych. Jest to równie? dowód na to, ?e nauka rozszerza swoje horyzonty i akceptuje nowe sposoby rozwi?za? w walce z rakiem. Nadszed? ju? najwy?szy czas, by zda? sobie spraw? z tego, ?e przez ostatnie dziesi?ciolecia stosowanie chemoterapii i innych konwencjonalnych metod leczenia raka, jak i opieranie si? wy??cznie na rozwi?zaniach patentowych (leki) zaprowadzi?y nas w ?lepy zau?ek.

Od czasu pierwszego og?oszenia naszych rewelacyjnych wyników bada? na ?amach „USA Today” w 2002 roku obserwuje si? dramatyczny wzrost zainteresowania badaniami z u?yciem naturalnych substancji w walce z rakiem. Nasz zespó? naukowy zajmuje pozycj? lidera tego kierunku maj?c w dorobku ponad 40 publikacji naukowych dokumentuj?cych skuteczno?? dzia?ania witaminy C, ekstraktu z zielonej herbaty, lizyny i innych mikroelementów w ró?nych etapach rozwoju nowotworów. Równie? kilka lat temu badania naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych potwierdzi?y, ?e wysokie dawki witaminy C zabijaj? komórki raka. W tym roku czasopismo naukowe „Journal of Clinical Oncology” donosi, i? obecnie jest w toku oko?o 100 ró?nych bada? klinicznych testuj?cych skuteczno?? ro?linnych polifenoli i flawonoidów w walce z rakiem. Mimo, ?e go?cili?my na kongresie naukowym w Chinach po raz pierwszy, to wiedza na temat medycyny komórkowej i odkry? Dr Ratha szerzy?a si? na kontynencie azjatyckim od wielu lat. Dzia?a tam aktywnie wielu cz?onków naszej Koalicji, tak jak np. dr Wong w Malezji, Singapurze, na Filipinach i KeumPyo w Korei. Równie? ostatnio czo?owy dziennik hinduski „The Times of India” doniós? o rewelacyjnych wynikach opracowanej przez nas synergii mikroelementów w walce z rakiem piersi.

?wiatowy Kongres Raka w Pekinie zgromadzi? oko?o 700 onkologów i naukowców z klinik, szpitali i uniwersytetów ca?ego ?wiata, w??czaj?c w to USA, wiele krajów Europy (w tym Polsk?), Azji, Ameryki Po?udniowej i Afryki. Mimo, ?e wi?kszo?? prezentacji dotyczy?a bada?, czy terapii konwencjonalnych, by?y tam równie? przedstawiane interesuj?ce wyniki bada? z zastosowaniem ekstraktu zió?, czy selenu w walce z rakiem. Nasze wyniki s? nowatorskie pod wieloma wzgl?dami: naszym celem jest wzmocnienie tkanki ??cznej, jako istotnego elementu w skutecznym hamowaniu rozsiewu i rozrostu raka, jak równie? to, i? opieramy si? na stosowaniu synergii mikroelementów a nie indywidualnych sk?adników, czy zió?. Istotnym aspektem naszego rozwi?zania jest jego naukowo udokumentowana skuteczno?? w kontroli kluczowych mechanizmów raka: w hamowaniu metastazy i wzrostu guzów, ograniczaniu angiogenezy i w inicjacji naturalnej ?mierci komórek raka (apoptozy).

Nasze wyniki spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem i ofertami wspó?pracy naukowej. Wierzymy, ?e nawi?zanie osobistych kontaktów z lekarzami i naukowcami w innych krajach przyspieszy post?p rozwoju tego kierunku, jak i praktyczne stosowanie naszych naturalnych rozwi?za? w terapii raka. Lekarze i naukowcy szczególnie z krajów rozwijaj?cych si? byli równie? zainteresowani naszymi materia?ami edukacyjnymi na temat zdrowia naturalnego i ch?ci? ich wykorzystania w swoich ?rodowiskach, by dzieli? t? wiedz? z lud?mi, którzy potrzebuj? jej najbardziej.

Nasi cz?onkowie Koalicji i pacjenci, którzy osobi?cie do?wiadczyli poprawy zdrowia bazuj?c na naszych badaniach naukowych powinni dzieli? si? tymi do?wiadczeniami z innymi i by? dumni z uczestniczeniu w historycznym procesie walki o nasze zdrowie.