www.edukacja-zdrowia.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character
Aktualnosci

Metaanaliza potwierdza korzy?ci dla serca wynikaj?ce z suplementacji witaminy C

02-cze-2008 – z nowej metaanalizy wynika, ?e codzienna suplementacja witaminy C mo?e obni?y? poziom cholesterolu LDL (szkodliwego) o pi?? procent, a nast?pnie zredukowa? czynniki ryzyka zwi?zane z chorobami uk?adu sercowo-naczyniowego. Zgodnie z metaanaliz? 13 randomizowanych, bada? klinicznych opublikowanych w czasopi?mie Journal of Chiropractic Medicine, dawki wynosz?ce co najmniej 500 miligramw na dob? by?y konieczne, aby wywo?a? ten efekt, ktremu towarzyszy?o obni?enie poziomu trjglicerydw o 8,8 procent.

Wi?cej... (PDF, 154 kB)

 

Na zaproszenie organizatorów 2-go ?wiatowego Kongresu Raka, który odby? si? w Pekinie, w Chinach, 23 - 25 czerwca 2009 roku, Dr Aleksandra Niedzwiecki, Dyrektor Instytutu Naukowego Dr Ratha, wyst?pi?a jako g?ówny prelegent otwieraj?c sesj? naukow? na temat „Raka skóry”. Jej prezentacja zatytu?owana „Unikalna kompozycja mikroelementów w kontroli metastazy i innych kluczowych mechanizmów raka” by?a podsumowaniem g?ównych osi?gni?? bada? Instytutu na temat naturalnej kontroli tej choroby, jak równie? ukazaniem nowej perspektywy skutecznej kontroli chorób nowotworowych.

Więcej…
 

Go?ciem Wojciecha Grzechowiaka by?a dr Aleksandra Nied?wiecki. 

Jak si? nie leczy? i nie chorowa??

dr Aleksandra Nied?wiecki przylecia?a z Kalifornii, aby podzieli? si? ze s?uchaczami RDC najnowszymi wiadomo?ciami z zakresu medycyny komórkowej - rewelacyjnej metody utrzymywania organizmu cz?owieka w stanie zdrowia i wysokiej sprawno?ci dzi?ki dostarczaniu mu odpowiedniego zestawu sk?adników niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania komórek.

Jak si? nie leczy? i nie chorowa?? Zapraszamy do ods?uchania rozmowy. 


Wi?cej...

 

Twoje dziecko ma gor?czk?: Co jest wa?ne, leczenie czy ?ywienie

Je?eli dziecko ma gor?czk?, wi?kszo?? z nas natychmiast si?ga po Tylenol, Motrin, aspiryn? albo inne lekarstwo dost?pne w ka?dej aptece. Oczywi?cie ch?tniej wybieramy tabletki do ssania lub syrop smakowy przeznaczony specjalnie dla dzieci. Czy tak w?a?nie nale?y robi?? Czy te lekarstwa naprawd? s? korzystne i bezpieczne dla twojego dziecka?

Wi?cej... (PDF 244KB)

 

Rozpozna? znak czasu!

Znane czasopismo po?wi?cone badaniom nad rakiem prosi dr Ratha o ekspertyz? – i ostatecznie si? wycofuje…

Stoimy przed prze?omem w medycynie – czeka nas odwrót od medycyny dzia?aj?cej w interesie przemys?u farmaceutycznego i inwestycyjnego w kierunku medycyny dla ludzi: ten cel okre?la nasz? prac? w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia i staje si? mo?liwy dzi?ki odkryciom naukowym dr Ratha.

To, na ile zbli?yli?my si? ju? do tego celu poprzez nasz? dzia?alno?? oraz sta?e potwierdzanie odkry? dr Ratha w badaniach naukowych, pokazuje rozwój wypadków z ostatnich tygodni: mamy do czynienia z zalewem coraz to nowych bada? potwierdzaj?cych skuteczno?? witamin i innych mikroelementów w kontroli choroby nowotworowej. Prze?om staje si? wyra?ny równie? dzi?ki takim wydarzeniom, jak to:

Więcej…
 

Mo?emy unikn?? wielu nieprzyjemnych zniekszta?ce? tkanki bliznowatej, czy przypadków przed?u?aj?cej si? i skomplikowanej regeneracji po zabiegach chirurgicznych dzi?ki tak prostemu rozwi?zaniu, jakim jest przyjmowanie odpowiednich witamin. Wiemy o tym nie od dzi?. Ju? w roku 1937 chirurdzy z Akademii Medycznej w Harvardzie zwrócili uwag? na znaczenie witaminy C dla procesu gojenia si? ran u pacjentów poddanych operacji chirurgicznej [1]. Lekarze ci zaobserwowali, ?e "samorzutne za?amanie si? procesu gojenia ran przy braku infekcji wyst?puje u pacjentów wyniszczonych rakiem, pacjentów os?abionych i m?odych, a zw?aszcza u pacjentów z upo?ledzon? funkcj? uk?adu trawiennego." Ich zalecenia dotycz?ce stosowania witaminy C by?y oparte na obserwacji, ?e gojenie si? ran jest upo?ledzone przy niskim poziomie witaminy C i ?e poziom tej witaminy u ich pacjentów by? w?a?nie niski.

Wi?cej... (PDF, 146 kB)

 

Niewydolno?? serca to stopniowo pogarszaj?ce si? schorzenie, któremu towarzysz? obrz?ki, os?abienie, poty oraz trudno?ci w wykonywaniu najprostszych czynno?ci. Dotyka ono osób w ka?dym wieku, cz?sto jako konsekwencja choroby niedokrwiennej serca lub nadci?nienia. U wielu pacjentów cierpi?cych na niewydolno?? serca rozwija si? zaburzenie rytmu serca (arytmia). Jest to stan, który w bardziej zaawansowanej formie powoduje u pacjenta ciag?y strach przed nast?pnym epizodem i wi??e si? z ryzykiem nag?ego zgonu.

Wi?cej... (PDF, 158 kB)

 

Sama witamina C pomaga obni?y? cholesterol, ale dopiero jej synergia z innymi mikroelementami otwiera mo?liwo?? efektywnej ochrony przed atakiem serca

Praca naukowa opublikowana w czerwcu 2008 roku w czasopi?mie Journal of Chiropractic Medicine potwierdzi?a, ?e witamina C jest skuteczna w kontrolowaniu st??enia cholesterolu we krwi. Rola witaminy C w metabolizmie cholesterolu by?a znana od d?u?szego czasu, jednak dzi?ki odkryciom dr Ratha i badaniom prowadzonych w jego Instytucie, lepiej zrozumieli?my w jaki sposb niedobr witaminy C w synergii z innymi specyficznymi mikroelementami prowadzi do rozwoju chorb serca oraz jak mo?emy zastosowa? t? wiedz? dla ochrony naszego zdrowia.

Wi?cej... (PDF, 170 kB)