www.edukacja-zdrowia.com

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character

Witamy na stronie informacyjno-edukacyjnej

alt

Medycyna Komórkowa Dr Ratha


Zasad? Medycyny Komórkowej jest rozwa?enie najmniejszej jednostki ludzkiego organizmu czyli komórki. Zdrowie i choroba roztrzygaj? si?, nie jak do tej pory s?dzono, na poziomie organów - tylko stan naszego zdrowia jest zale?ny od optymalnej funkcji wielu bilionów komórek naszego cia?a. Wszystkie komórki wymagaj? nieustannego zaopatrzenia w specyficzne sk?adniki od?ywcze potrzebne do prawid?owego przebiegu reakcji bio-chemicznych.

Chroniczny niedobór komórkowych sk?adników od?ywczych jest najcz?stszym powodem nieprawid?owej funkcji komórek i stanowi? przyczyn? wielu chorób co w efekcie ko?cowym doprowadza do zmian patologicznych organów, np. serca, w?troby, czy innych. W zwi?zku z tym optymalne dzienne zaopatrzenie w witaminy i inne komórkowe sk?adniki od?ywcze jest kluczem do skutecznej profilaktyki i przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez niedoczynno?? komórkow?.

Dr med Matthias Rath uznany jako internacjonalny naukowiec medycyny komórkowej, doprowadzi? on do rewelacyjnych odkry? w tej dziedzinie medycznej i jest on za?o?ycielem mi?dzynarodowego instytutu badawczo-rozwojowego który stawia sobie za cel eliminacj? wi?kszo?ci najbardziej rozpowszechnionych wspó?czesnych chorób za pomoc? medycyny komórkowej.

Nasza Koalicja w Obronie Zdrowia rozpoczyna nowy etap. Naszym celem jest dokonanie ostatecznego prze?omu Medycyny Komórkowej w uznaniu jej jako podstawy systemu zdrowotnego, opartego o profilaktyk? zdrowotn? i efektywne eliminowanie przyczyn chorób chronicznych. Aby osi?gn?? nasz cel potrzebujemy zaanga?owania wielu ludzi którzy ?wiadomi s? istnienia alternatywy w formie naukowo udokumentowanych, naturalnych metod zwalczania wspó?czesnych chorób cywilizacyjnych.

Medycyna Komórkowa - Profilaktyczna Edukacja Zdrowia

alt